Souhlas se smluvními podmínkami

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a elektronická adresa) na webové stránce finfest.cz a dává uživatel souhlas ke zpracování jeho osobních údajů a k šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v registračním formuláři na webové stránce finfest.cz, byly zpracovávány společností 4stones, s.r.o., se sídlem Ke Školce 1319F, 252 19 Rudná, IČ: 29002303 za účelem výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to na dobu neurčitou do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu.
Uživatel dále souhlasí s tím, aby jeho uvedené kontaktní údaje byly správcem osobních údajů předány dalším správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb. Správce osobních údajů i další správci mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Dalšími správci mohou být jiné společnosti, se kterými správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
Uživatel souhlasí i s využitím jeho elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.
Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl/a obeznámen/a se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společnostmi 4stones, s.r.o.

Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s právem na přístup ke svým osobním údajům a na opravu osobních údajů, jakož i s dalšími právy uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů:

 • poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na korespondenční adrese 4stones, s.r.o., se sídlem Ke Školce 1319F, 252 19 Rudná, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;
 • výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu uživatele s tímto zpracováním správci osobních údajů,
 • správce osobních údajů se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky;
 • osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
 • pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může: požádat společnost o vysvětlení, požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, nevyhoví-li společnost, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Zakoupením vstupenky účastník konference přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • vstupné je včetně DPH v zákonné sazbě. Tato vstupenka není daňový doklad ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů;
 • změna programu, termínu a místa konání vyhrazena;
 • zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Vstupné se vrací pouze v případě zrušení konference. Organizátor si vyhrazuje právo vstupenky konkrétním osobám neprodat nebo těmto osobám již zakoupené vstupenky vrátit.
 • zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci;
 • držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní;
 • pořizování audio-video záznamů v průběhu konference je zakázáno;
 • padělání vstupenky je trestné;
 • jsou-li součástí vstupenky také další benefity, platí pro jejich využítí obchodní podmínky poskytovatelů těchto benefitů.